REGULAMIN PROMOCJI „Karta Dużej Rodziny”

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Karta Dużej Rodziny” („Akcja”).

2. Organizatorem promocji jest Doux-Doux Wojciech Olszewski, ul. Ogrodowa 7, 32-566 Alwernia. Akcja realizowana jest w ramach umowy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
3. Akcja prowadzona jest bezterminowo lub do jej odwołania o dotyczy wyłącznie produktów dostępnych w sklepie internetowym pod adresem doux-doux.pl. 
4. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której wzór przedstawiony jest poniżej (dalej: „Karta Dużej Rodziny”). Cele Akcji są zbieżne z celami programu, o którym mowa powyżej.
Wzór Karty Dużej Rodziny określony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.
5. W ramach Akcji członek rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzyma rabat w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) (dalej: „Rabat”) na następujące produkty z kategorii nosidła:

  • nosidła ergonomiczne dla dziecka z motywem,
  • nosidła ergonomiczne dla dzieci z chust,
  • nosidła ergonomiczne dla dzieci na zamówienie.

6. Wcelu skorzystania z Rabatu, posiadacz Karty Dużej Rodziny powinien przed dokonaniem płatności za zakupy w sklepie internetowym doux-doux.pl skontaktować się z przedstawicielem firmy pod adresem kontakt@doux-doux.pl lub telefonicznie w celu uzyskania kodu promocyjnego. Jednorazowy kod promocyjny będzie wydany po pozytywnej weryfikacji 17-cyfrowego numeru KDR na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/sprawdz-waznosc-kdr. Do wydania kodu promocyjnego niezbędne jest przekazanie 17-cyfrowego numeru KDR oraz danych adresowych.

 7. Rabat wynikający z niniejszej Akcji nie łączy się z innymi rabatami lub uprawnieniami uzyskanymi w ramach innych promocji. Rabat przysługuje wyłącznie konsumentom w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Rabat nie przysługuje w przypadku zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku dokonania zakupu w ramach Promocji przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca zobowiązany będzie do dokonania dopłaty do ceny towaru w wysokości uzyskanego nienależnego Rabatu. W związku z faktem, że niniejsza akcja jest kierowana wyłącznie do konsumentów – posiadaczy Karty Dużej Rodziny, w przypadku żądania wystawienia faktury do zakupionego towaru, faktura ta będzie wystawiona wyłącznie na dane osoby fizycznej będącej posiadaczem Karty Dużej Rodziny, która dokonała zakupu.

8. Ze względu na prowadzenie przez Doux-Doux Wojciech Olszewski sprzedaży o charakterze detalicznym, firma ma prawo odmówić klientowi sprzedaży danego produktu w ilości wskazującej na inny niż detaliczny charakter zakupu.

9. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego klient skorzystał z rabatu (o ile zwrot danego towaru jest możliwy), klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej (ceny po rabacie).

10. Wszelkie reklamacje związane z Akcją można składać drogą pisemną na adres firmy Doux-Doux wskazany w pkt. 2 powyżej z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – KDR” lub poprzez adres e-mail kontakt@doux-doux.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz numer Karty Dużej Rodziny, jak również wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej. Każda z reklamacji jest rozpatrywana indywidualnie.

11. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doux-doux.pl. Firma Doux-Doux uprawniona jest do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na ww. stronie internetowej.