Regulamin dla umów zwartych od 01.01.2023 r.

§ 1. Słownik

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (D. U. Z 2002 roku nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Przedmiot zamówienia – towary, które Kupujący nabył.
 3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia Przedmiotu zamówienia.
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, nabywający Produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedający – Doux-Doux Wojciech Olszewski numer NIP 5741607666, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia tj. podmiot świadczący usługi sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Produkt – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży, które prezentowane na stronie internetowej.
 7. Umowa – umowa dostarczenia produktów zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.
 8. Warunki realizacji Zamówienia – warunki realizacji Zamówienia wskazane przez Sprzedającego w odpowiedzi na zapytanie Kupującego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 10. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą: (1) pisemnie pod adresem Doux-Doux, ul. Ogrodowa 7, 32-566 Alwernia, (2) za pośrednictwem e-maila wysyłając go na adres kontakt@doux-doux.pl, telefonicznie pod numerem 600 948 326 w godz. od 10:00 do 16:00.
 11. Udostępniony przez Sprzedającego formularz kontaktowy nie stanowi innego środka komunikacji online w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 3a) Ustawy o prawach konsumenta z uwagi na brak możliwości zachowania korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w sposób wymagany dla uznania tego narzędzia za trwały nośnik.

§ 2. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa zasady składania Zamówień Produktów w Doux-Doux Wojciech Olszewski numer NIP 5741607666, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Rodzaje produktów oferowanych do sprzedaży są umieszczone na stronie internetowej https://doux-doux.pl (dalej: Sklep).
 4. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do realizacji Zamówienia Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (email) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3. Przyjęcie i realizacja zamówień

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu bez rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem udostępnionego na stronie sklepu formularza zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodaje go do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka” dostępnego na stronie z przedmiotem Zamówienia. Następnie wypełnia dostępny na stronie internetowej https://doux-doux.pl formularz zamówienia, który zawiera informację o Zamówieniu, takie jak: rodzaj, ilość oraz specyfikację Produktu (kolor, jakość materiału, z którego składa się Produkt itp., jeżeli takie opcje są dostępne w Formularzu zamówienia), który chce nabyć od Sprzedającego oraz inne konieczne do realizacji Zamówienia informacje wskazane w formularzu Zamówienia. Dodatkowo wybiera dostępny sposób płatności, wpisuje dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz wskazuje sposób dostawy Produktu.
 4. Po otrzymaniu informacji o Zamówieniu, o której mowa w pkt. 2, Sprzedawca w drodze wiadomości email przesyła Kupującemu Warunki realizacji Zamówienia zawierającą cenę za wykonanie Zamówienia. Warunki realizacji Zamówienia wiążą Sprzedającego przez 48 godzin od momentu wysłania wiadomości elektronicznej na adres email Kupującego. Przed podaniem przez Sprzedającego warunków realizacji Zamówienia, Sprzedający może wystąpić do Kupującego o doprecyzowanie informacji o Zamówieniu.
 5. Wraz z ofertą Sprzedawca przesyła link do niniejszego Regulaminu, w celu zapoznania się z nim przez Kupującego.
 6. Kupujący w Warunkach realizacji Zamówienia wskazuję cenę za nabycie Produktów oraz wartość usługi dostawy Produktów do wskazanego przez Kupującego miejsca.
 7. Akceptacja warunków realizacji Zamówienia przez Kupującego następuję w formie wiadomości email, wysłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego. Akceptacja Warunków zamówienia jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kupującego.
 8. W wypadku, gdy podane informacje o Zamówieniu nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 10. Po dokonaniu akceptacji warunków Zamówienia, Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia i Kupujący nie jest uprawniony do zmiany specyfikacji Zamówienia lub rezygnacji (z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 Regulaminu).

§ 4. Termin wysyłki i koszty transportu

 1. Produkty wysyłane są pod adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
 2. W Zamówieniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury, m. in. pełną nazwę firmy, numer NIP, numer KRS, adres dostawy, jeżeli jest inny od adresu do wystawienia faktury.
 3. Produkty są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej wyłącznie na terenie Polski. Dostawa towaru poza granicami kraju odbywa się wyłącznie po indywidualnej akceptacji przez Kupującego warunków dostawy.
 4. Terminy realizacji Zamówienia zostają określone każdorazowo przez Sprzedawcę w warunkach realizacji Zamówienia.
 5. W przypadku bezskutecznej próby doręczenia przesyłki, Produkty będą oczekiwać z punkcie odbioru przesyłek, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego operatora przesyłek. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Kupującego w terminie określonym przez operatora przesyłek, Produkty odsyłane są do Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki zwrotnej. Zwrot Produktów do Sprzedawcy nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizację Zamówienia (nie dotyczy skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego).

§ 5. Płatności

 1. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Sprzedawca przystępuję do realizacji Zamówienia z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Za realizację poszczególnych Zamówień, Sprzedający wystawia fakturę.
 6. Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Dostawa i transport

 1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą (wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu warunków).
 2. Przed odebraniem przesyłki lub od kuriera należy sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam Produkt jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. W przypadku odbioru towaru i stwierdzenia wady bądź braku w późniejszym terminie należy zgłosić to na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (kontakt@doux-doux.pl).

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 28 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać droga elektroniczną na adres kontakt@doux-doux.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego tj. Doux-Doux Wojciech Olszewski, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot więc obejmu również dodane do zamówienia bezpłatne dodatki.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 28 dni.
 5. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Doux-Doux Wojciech Olszewski, ul. Ogrodowa 7, 32-566 Alwernia.
 8. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od Umowy Sprzedaży (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.
 11. Kupującym niebędącymi Konsumentami, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

§ 8. Reklamacje i zwroty

 1. W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub będą wymagały nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
  a. Sprzedawca odmówi doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
  b. Sprzedawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której zostanie poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył;
  c. pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten będzie występował nadal,
  d. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży będzie na tyle istotny, że uzasadniać będzie obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Konsument nie może żądać odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży będzie nieistotny.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres: Doux-Doux Wojciech Olszewski, ul. Ogrodowa 7, 32-566 Alwernia lub dostarczyć go do pod adres ul. Adama Mickiewicza 25, 23-566 Alwernia lub udostępnić go do odbioru przez Sprzedawcę.
 9. W reklamacji Kupujący powinien wskazać dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, numer zamówienia, dane kontaktowe oraz zdjęcie wady. Celem rozpatrzenia zasadności reklamacji może być konieczne dostarczenie produktu objętego wadą na adres Sprzedającego.
 10. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Kupującego.
 11. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 12. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów
 14. rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 9. Badanie satysfakcji klienta

 1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, a także w celu umożliwienia korzystającym ze Sklepu zapoznania się z opiniami innych o Produktach dostępnych w Sklepie, Sprzedawca umożliwia Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie, wyrażenie Opinii dotyczącej Sklepu oraz jakości zakupionych Produktów.
 2. Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie Opinii o Sklepie oraz zakupionych Produktach, a w przypadku braku wystawienia Opinii w reakcji na wspomnianą wiadomość - kolejną wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości wystawienia Opinii. Wystawienie Opinii jest całkowicie dobrowolne.
 3. W każdym przypadku, w którym Opinia wyrażona przez Klienta będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), Klient z chwilą wystawienia Opinii udzieli Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Opinii bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, uprawniającą Sprzedawcę do:
  a. utrwalania i zwielokrotniania Opinii lub jej części - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową,
  b. wprowadzania Opinii lub jej części do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej,
  c. rozpowszechniania Opinii lub jej części przez publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności poprzez umieszczenie Opinii lub jej części w Sklepie Sprzedawcy bądź też w kampaniach marketingowych Sprzedawcy, w tym również prowadzonych w mediach społecznościowych.
 4. Klient upoważni Sprzedawcę do korzystania z Opinii bez oznaczenia go jako twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich.
 5. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji przez Sprzedawcę, a także do opracowania, dostosowania, przerabiania i tłumaczenia Opinii samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich, przy czym Sprzedawca będzie korzystać z tego prawa w zakresie nienaruszającym przekazu Opinii tj. niewpływającym na sens, znaczenie czy wydźwięk Opinii.
 6. Licencja obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań, o których mowa powyżej, w zakresie analogicznym do zakresu licencji na korzystanie z Opinii.
 7. Jednocześnie Klient, udzielając licencji, zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do Opinii w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie licencji na korzystanie z Opinii zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Klient, udzielając licencji oświadcza, że Opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich i danych osobowych osób trzecich.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Opinii.
 10. Opinia Klienta nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz z powszechnie przyjętymi zasadami postępowania, w szczególności nie powinna zawierać:
  a. treści o charakterze wulgarnym, nieobyczajnym, treści pornograficznych, obraźliwych,
  b. treści o charakterze rasistowskim, treści ksenofobicznych,
  c. treści reklamowych bądź promocyjnych zarówno Klientów jak i podmiotów trzecich,
  d. danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia takich osób, a także treści naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  e. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych treści o charakterze poufnym, co do których ujawnienia Klient nie jest uprawniony,f. treści naruszających autorskie prawa majątkowe i osobiste osób trzecich, prawa własności przemysłowej,
  g. treści do których odpowiednie prawa przysługują osobom trzecim, jeżeli Klient nie jest upoważniony do korzystania z tych treści w sposób umożliwiający mu udzielenie Sprzedawcy licencji w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

 11. Sprzedawca zabrania wystawiania Opinii z wykorzystaniem narzędzi zapewniających automatyzację wystawiania Opinii, przełamywanie jakichkolwiek zabezpieczeń Sklepu lub podejmowanie jakichkolwiek innych zachowań, które mogłyby prowadzić do publikacji Opinii niepochodzących od Klientów.

 12. Sprzedawca nie jest dostawcą Opinii ani administratorem Serwisu umożliwiającego wystawienie Opinii, jeżeli Opinie publikowane są za pomocą innych serwisów niż Sklep. Gdy Opinia narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie.

 13. Wskazana procedura zbierania Opinii o Produktach ma na celu zapewnienie użytkownikom Sklepu dostępu do Opinii wyrażonych wyłącznie przez Klientów, którzy kupili opiniowany Produkt. E-mail z prośbą o Opinię przesyłany jest wyłącznie Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

 14. Wiadomości z prośbą o wystawienie Opinii o zakupie dokonanym w Sklepie wysyłane są w terminach które umożliwiają zapoznanie się z zakupionym Produktem przed wystawieniem Opinii.

 15. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie wszystkie Opinie zebrane od Klientów (zarówno pozytywne jak i negatywne), przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia w całości lub części Opinii, która narusza obowiązujące prawo, normy społeczne lub obyczajowe, a także postanowienia niniejszego Regulaminu.

 16. Opinie nie są sponsorowane i nie mają wpływu na stosunki umowne Klienta ze Sprzedawcą.

 17. Sprzedawca może przyznać Klientom określone korzyści za wystawienie Opinii np. w postaci kodu rabatowego na kolejne zakupy. Korzyści te będą przyznawane za wystawienie każdej Opinii, niezależnie od jej treści, pod warunkiem jej zgodności z Regulaminem.

 18. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie wszystkie zebrane Opinie, przy czym Opinie te są wyświetlane użytkownikom w sposób chronologiczny (od najnowszej).

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Regulamin dla umów zawartych do 31.12.2022 r.

§ 1. Słownik

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Przedmiot zamówienia – towary, które Kupujący nabył.
 3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia Przedmiotu zamówienia.
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, nabywający Produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedający – Doux-Doux Wojciech Olszewski numer NIP 5741607666, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia tj. podmiot świadczący usługi sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Produkt – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży, które prezentowane na stronie internetowej.
 7. Umowa – umowa dostarczenia produktów zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.
 8. Warunki realizacji Zamówienia – warunki realizacji Zamówienia wskazane przez Sprzedającego w odpowiedzi na zapytanie Kupującego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa zasady składania Zamówień Produktów w Doux-Doux Wojciech Olszewski numer NIP 5741607666, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Rodzaje produktów oferowanych do sprzedaży są umieszczone na stronie internetowej https://doux-doux.pl.
 4. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do realizacji Zamówienia Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (email) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3. Przyjęcie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem udostępnionego na stronie sklepu formularza zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodaje go do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka” dostępnego na stronie z przedmiotem Zamówienia. Następnie wypełnia dostępny na stronie internetowej https://doux-doux.pl formularz zamówienia, który zawiera informację o Zamówieniu, takie jak: rodzaj, ilość oraz specyfikację Produktu (kolor, jakość materiału, z którego składa się Produkt itp., jeżeli takie opcje są dostępne w Formularzu zamówienia), który chce nabyć od Sprzedającego oraz inne konieczne do realizacji Zamówienia informacje wskazane w formularzu Zamówienia. Dodatkowo wybiera dostępny sposób płatności, wpisuje dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz wskazuje sposób dostawy Produktu.
 3. Po otrzymaniu informacji o Zamówieniu, o której mowa w pkt. 2, Sprzedawca w drodze wiadomości email przesyła Kupującemu Warunki realizacji Zamówienia zawierającą cenę za wykonanie Zamówienia. Warunki realizacji Zamówienia wiążą Sprzedającego przez 48 godzin od momentu wysłania wiadomości elektronicznej na adres email Kupującego. Przed podaniem przez Sprzedającego warunków realizacji Zamówienia, Sprzedający może wystąpić do Kupującego o doprecyzowanie informacji o Zamówieniu.
 4. Wraz z ofertą Sprzedawca przesyła link do niniejszego Regulaminu, w celu zapoznania się z nim przez Kupującego. 
 5. Kupujący w Warunkach realizacji Zamówienia wskazuję cenę za nabycie Produktów oraz wartość usługi dostawy Produktów do wskazanego przez Kupującego miejsca.
 6. Akceptacja warunków realizacji Zamówienia przez Kupującego następuję w formie wiadomości email, wysłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego. Akceptacja Warunków zamówienia jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kupującego.  
 7. W wypadku, gdy podane informacje o Zamówieniu nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Po dokonaniu akceptacji warunków Zamówienia, Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia i Kupujący nie jest uprawniony do zmiany specyfikacji Zamówienia lub rezygnacji (z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 Regulaminu). 

§ 5 Termin wysyłki i koszty transportu

 1. Produkty wysyłane są pod adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. 
 2. W Zamówieniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury, m. in. pełną nazwę firmy, numer NIP, numer KRS, adres dostawy, jeżeli jest inny od adresu do wystawienia faktury.
 3. Produkty są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej wyłącznie na terenie Polski. Dostawa towaru poza granicami kraju odbywa się wyłącznie po indywidualnej akceptacji przez Kupującego warunków dostawy.  
 4. Terminy realizacji Zamówienia zostają określone każdorazowo przez Sprzedawcę w warunkach realizacji Zamówienia. 
 5. W przypadku bezskutecznej próby doręczenia przesyłki, Produkty będą oczekiwać z punkcie odbioru przesyłek, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego operatora przesyłek. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Kupującego w terminie określonym przez operatora przesyłek, Produkty odsyłane są do Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki zwrotnej. Zwrot Produktów do Sprzedawcy nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizację Zamówienia (nie dotyczy skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego).

§ 6. Płatności

 1. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Sprzedawca przystępuję do realizacji Zamówienia z chwilą złożenia zamówienia. 
 5. Za realizację poszczególnych Zamówień, Sprzedający wystawia fakturę.
 6. Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Dostawa i transport

 1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą (wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu warunków). 
 2. Przed odebraniem przesyłki lub od kuriera należy sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam Produkt jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. W przypadku odbioru towaru i stwierdzenia wady bądź braku w późniejszym terminie należy zgłosić to na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (kontakt@doux-doux.pl). 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 28 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać droga elektroniczną na adres kontakt@doux-doux.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego tj. Doux-Doux Wojciech Olszewski, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot więc obejmu również dodane do zamówienia bezpłatne dodatki.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 28 dni.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.
 6. Kupującym niebędącymi Konsumentami, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9 Reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są rękojmią na czas i warunkach określonych w kodeksie cywilnym, z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W umowach zawartych z Kupującym, który jest przedsiębiorcą, Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia powstania wady. Zgłoszenia reklamacyjne w terminie późniejszym będą traktowane jako spóźnione i nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Kupującego za niezgodność towaru z Umową powinny być składane drogą elektroniczną.
 4. W reklamacji Kupujący powinien wskazać dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, numer zamówienia, dane kontaktowe oraz zdjęcie wady. Celem rozpatrzenia zasadności reklamacji może być konieczne dostarczenie produktu objętego wadą na adres Sprzedającego. 
 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Kupującego.
 6. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, numer zamówienia, numer konta oraz dane kontaktowe.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa, wówczas Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny Zamówienia.
 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.