§ 1. Słownik

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Przedmiot zamówienia – towary, które Kupujący nabył.
 3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia Przedmiotu zamówienia.
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, nabywający Produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedający – Doux-Doux Wojciech Olszewski numer NIP 5741607666, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia tj. podmiot świadczący usługi sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Produkt – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży, które prezentowane na stronie internetowej.
 7. Umowa – umowa dostarczenia produktów zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.
 8. Warunki realizacji Zamówienia – warunki realizacji Zamówienia wskazane przez Sprzedającego w odpowiedzi na zapytanie Kupującego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa zasady składania Zamówień Produktów w Doux-Doux Wojciech Olszewski numer NIP 5741607666, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Rodzaje produktów oferowanych do sprzedaży są umieszczone na stronie internetowej https://doux-doux.pl.
 4. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do realizacji Zamówienia Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (email) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3. Przyjęcie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem udostępnionego na stronie sklepu formularza zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodaje go do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka” dostępnego na stronie z przedmiotem Zamówienia. Następnie wypełnia dostępny na stronie internetowej https://doux-doux.pl formularz zamówienia, który zawiera informację o Zamówieniu, takie jak: rodzaj, ilość oraz specyfikację Produktu (kolor, jakość materiału, z którego składa się Produkt itp., jeżeli takie opcje są dostępne w Formularzu zamówienia), który chce nabyć od Sprzedającego oraz inne konieczne do realizacji Zamówienia informacje wskazane w formularzu Zamówienia. Dodatkowo wybiera dostępny sposób płatności, wpisuje dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz wskazuje sposób dostawy Produktu.
 3. Po otrzymaniu informacji o Zamówieniu, o której mowa w pkt. 2, Sprzedawca w drodze wiadomości email przesyła Kupującemu Warunki realizacji Zamówienia zawierającą cenę za wykonanie Zamówienia. Warunki realizacji Zamówienia wiążą Sprzedającego przez 48 godzin od momentu wysłania wiadomości elektronicznej na adres email Kupującego. Przed podaniem przez Sprzedającego warunków realizacji Zamówienia, Sprzedający może wystąpić do Kupującego o doprecyzowanie informacji o Zamówieniu.
 4. Wraz z ofertą Sprzedawca przesyła link do niniejszego Regulaminu, w celu zapoznania się z nim przez Kupującego. 
 5. Kupujący w Warunkach realizacji Zamówienia wskazuję cenę za nabycie Produktów oraz wartość usługi dostawy Produktów do wskazanego przez Kupującego miejsca.
 6. Akceptacja warunków realizacji Zamówienia przez Kupującego następuję w formie wiadomości email, wysłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego. Akceptacja Warunków zamówienia jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kupującego.  
 7. W wypadku, gdy podane informacje o Zamówieniu nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Po dokonaniu akceptacji warunków Zamówienia, Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia i Kupujący nie jest uprawniony do zmiany specyfikacji Zamówienia lub rezygnacji (z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 Regulaminu). 

§ 5 Termin wysyłki i koszty transportu

 1. Produkty wysyłane są pod adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. 
 2. W Zamówieniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury Vat, m. in. pełną nazwę firmy, numer NIP, numer KRS, adres dostawy, jeżeli jest inny od adresu do wystawienia faktury Vat.
 3. Produkty są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej wyłącznie na terenie Polski. Dostawa towaru poza granicami kraju odbywa się wyłącznie po indywidulanej akceptacji przez Kupującego warunków dostawy.  
 4. Terminy realizacji Zamówienia zostają określone każdorazowo przez Sprzedawcę w warunkach realizacji Zamówienia. 
 5. W przypadku bezskutecznej próby doręczenia przesyłki, Produkty będą oczekiwać z punkcie odbioru przesyłek, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego operatora przesyłek. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Kupującego w terminie określonym przez operatora przesyłek, Produkty odsyłane są do Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki zwrotnej. Zwrot Produktów do Sprzedawcy nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizację Zamówienia (nie dotyczy skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego).

§ 6. Płatności

 1. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Sprzedawca przystępuję do realizacji Zamówienia z chwilą złożenia zamówienia. 
 5. Za realizację poszczególnych Zamówień, Sprzedający wystawia fakturę.
 6. Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Dostawa i transport

 1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą (wyłącznie po indywidulanym uzgodnieniu warunków). 
 2. Przed odebraniem przesyłki lub od kuriera należy sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam Produkt jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. W przypadku odbioru towaru i stwierdzenia wady bądź braku w późniejszym terminie należy zgłosić to na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (kontakt@doux-doux.pl). 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać droga elektroniczną na adres kontakt@doux-doux.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego tj. Doux-Doux Wojciech Olszewski, ul. Ogrodowa 7, 32 – 566 Alwernia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.
 6. Kupującym niebędącymi Konsumentami, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9 Reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są rękojmią na czas i warunkach określonych w kodeksie cywilnym, z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W umowach zawartych z Kupującym, który jest przedsiębiorcą, Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia powstania wady. Zgłoszenia reklamacyjne w terminie późniejszym będą traktowane jako spóźnione i nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Kupującego za niezgodność towaru z Umową powinny być składane drogą elektroniczną.
 4. W reklamacji Kupujący powinien wskazać dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, numer zamówienia, dane kontaktowe oraz zdjęcie wady. Celem rozpatrzenia zasadności reklamacji może być konieczne dostarczenie produktu objętego wadą na adres Sprzedającego. 
 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Kupującego.
 6. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, numer zamówienia, numer konta oraz dane kontaktowe.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa, wówczas Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny Zamówienia.
 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Low

delivery costs

Free

returns

Convenient

contact

14 day

free returns policy